Projekt

Cieľožrút

Tackled SDGs

SK: Cieľožrút je rodinná kreatívna sada pre tvorbu nástenky cieľov a vízii.

Deti vďaka nej pochopia ako byť zdravo cieľavedomé, čo to znamená „stáť nohami pevne na zemi“ a prestanú nerozmýšľali tak, že veci vybaví alebo kúpi mamka či ocko.

Rodičia sa zase aspoň na chvíľku budú môcť stať ich „superhrdinami“ a sprevádzať ich cestou stanovovania si cieľov, prekonávanie prekážok, namáhania sa a dosahovania úspechu cieľavedomou prácou.

Od polovice septembra sa o celom projekte dozvieš viac na webovej stránke.


EN: Cieľožrút (cieľ = goal(s), žrút = smasher, conqueror) is a creative family kit for creating vision boards.

Thanks to the kit, children understand how to have healthy ambitions, what does it mean „to have (one’s) feet on the ground“ and they will stop assuming that things would be done or bought by their parents.

On the other hand, parents will, for at least a moment, get the opportunity to become their children’s „superheroes“ and accompany them along the way of setting up goals, overcoming obstacles, exerting themselves and achieving success through hard work.

By the half of September, you could find more information about the project on our website.