SDG: Quality Education

 • Hack Slovakia Lectures

  Náš cieľ je jednoduchý – zabezpečiť, aby každý študent mal rovnaké možnosti vzdelávania. Či už si stredoškolák v Krompachoch alebo v Belej, my ťa chceme naučiť technické zručnosti 21. storočia. Pretože nám záleží na budúcnosti SVK mládeže.

 • MakerSpace Bratislava

  MakerSpace je projekt komunitnej dielne, ktorý poskytne priestor a nástroje všetkým tým, ktorí si chcú niečo vyrobiť alebo opraviť.Naším cieľom je tiež v deťoch rozvíjať konštrukčné myslenie a dospelým vytvoriť prostredie na sebarealizáciu.

 • Študenti svetu

  Študenti svetu je projekt zameraný na dobrovoľníctvo. Web, ktorý prepája stredoškolákov s organizáciami, ktoré hľadajú dobrovoľníkov.

 • aMANDA

  aMANDA je program neformálneho vzdelávania určený pre učiteľov na stredných školách. Počas účasti v programe dostane učiteľ svojho coacha a mentora. Taktiež sa bude zúčastňovať rôznych vzdelávacích workshopov a komunitných aktivít.

 • Kunstkamera

  SK
  Projekt Kunstkamera má za cieľ urobiť umenie prístupnejšie a zaujímavejšie pre každého člena spoločnosti. Okrem podcastov vzniká web, ktorý zjednoduší informovanie o umeleckých podujatiach a odstráni pomyselné bariéry pri návšteve galérie.

  EN
  The Kunstkamera project aims to make art more accessible and interesting for every member of society. In addition to podcasts, a website is being created that will simplify information about art events and remove imaginary barriers when visiting a gallery.

 • Komunitno-kultúrne cetrum Pjekné Mjestečko

  SK
  Tento projekt je jednou z aktivít o. z. Pjekné Mjestečko, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre kreatívnych ľudí, kde by mohli realizovať svoje nápady a tým zvýšiť životnú úroveň a podporiť kultúrnu infraštuktúru na Záhorí.

  EN
  This project is one of the activities of civil association Pjekné Mjestečko, the goal of which is to create a space for creative people where they could realize their ideas and thus raise the standard of living and support the cultural infrastructure in Záhorie region.

 • DEMDIS

  SK
  DEMDIS usiluje o nachádzanie konsenzu a vzájomného porozumenia otvorenou a férovou diskusiou. Našim cieľom je znižovanie polarizácie, zvyšovanie participácie občanov na veciach verejných a agregácia názorov veľkého počtu ľudí.

  EN
  DEMDIS strives for finding consensus and common understanding through open and fair discussion. Our goal is to decrease polarization in society, improving public participation and aggregation of opinions.

 • RescueRoom

  SK

  Akú hodnotu má pre vás život vášho blízkeho? Viete poskytnúť prvú pomoc v prípade núdze? RescueRoom učí interaktívnou a zároveň realisticky simulovanou metódou princípy podávania prvej pomoci. Reálne nasimulované prostredia ako lyžiarsky svah, pláž či les vám pomôžu sa naučiť reagovať v život ohrozujúcich situáciách.

  EN

  What value does the life of your beloved ones have for you? Can you give a first aid if needed? RescueRoom is teaching the principles of first aid by an interactive and at the same time realistically simulating method. Real life environments like skying slope, beach or forest will help you learn how to react in a life-threatening situations.

 • Bluzzle

  SK

  Bluzzle je aplikácia, ktorá neverbálnym deťom s autizmom pomáha a motivuje budovať zručnosti potrebné pre komunikáciu medzi deťmi a rodičmi ale aj medzi deťmi a okolitým svetom.

  EN

  Bluzzle is an application that helps the kids with autistic spectrum disorder and motivates them to build up the skills needed for the communication of autistic kids with their parents but also of kids with their wider surroundings.

 • DoDivadla.online

  SK:

  Stalo sa Vám niekedy, že ste chceli ísť do divadla, ale nevedeli ste si vybrať na akú divadelnú hru? Projekt DoDivadla.online Vám prináša možnosť čítať a pridávať recenzie na aktuálne predstavenia a tým Vám pomôže s výberom najlepšieho predstavenia pre Vás. Edukatívny obsah zatraktívni divadlo aj mladým a uľahčí im štúdium literatúry.

  EN:

  Ever happened to you that you wanted to go to the theater, but did not know what to choose? DoDivadla.online brings you the opportunity to read and add reviews on current shows and helps you choose the best performance for you. Educational content makes theater more attractive to young people and facilitates the study of literature.

   

 • Smart Reading

  SK:

  Prinášame nový spôsob interakcie a koláborácie medzi čitateľmi. Prinášame printové média do 21. storočia.

  Podobne ako google zaindexoval všetky stránky na internete, my zaindexujeme všetky tlačené média. Inými slovami, cez našu aplikáciu budete vedieť pridať  komentár, like, vypočuť si článok či recenziu ku každej stránke textu ktorú budete držať v rukách.


  EN: We bring a new way of interaction and collaboration among readers. We bring print media to the 21st century. Google has indexed all pages on the internet, we index all print media. In other words, through our app, you’ll be able to add a comment, listen to an article or review every single page of text that you hold in your hand.

 • Maxter

  SK: Chceš spoznať tajomstvo ako byť v centre diania a súčastne pracovať na svojej budúcnosti? Maxter prináša priestor pre stredoškolákov, ktorí chcú na sebe pracovať a odlíšiť sa.


  EN: Do you want to explore the secret of being at the heart of the action and work on your future? Maxter brings the space for high-school students who want to develop their strenghts.

 • Starô Slovenskô

  SK: Starô Slovenskô je projekt štyroch študentiek, ktorý sa zameriava na tvorivé workshopy s textilom.

  Záujemcovia majú možnosť spoznať rôzne ľudové techniky, od cigánskych tkanic po vyšívanie. Jeho náplňou je odovzdávať širokej verejnosti zručnosti a podporiť záujem o tradície.


  EN: Starô Slovenskô has started as a school project focusing on old crafts and creative workshops. We bring back the opportunity to learn various folk techniques, from gypsy fabrics to embroidery. Its purpose is to give the general public the skills and encourage the interest in the traditions.

 • Cieľožrút

  SK: Cieľožrút je rodinná kreatívna sada pre tvorbu nástenky cieľov a vízii.

  Deti vďaka nej pochopia ako byť zdravo cieľavedomé, čo to znamená „stáť nohami pevne na zemi“ a prestanú nerozmýšľali tak, že veci vybaví alebo kúpi mamka či ocko.

  Rodičia sa zase aspoň na chvíľku budú môcť stať ich „superhrdinami“ a sprevádzať ich cestou stanovovania si cieľov, prekonávanie prekážok, namáhania sa a dosahovania úspechu cieľavedomou prácou.

  Od polovice septembra sa o celom projekte dozvieš viac na webovej stránke.


  EN: Cieľožrút (cieľ = goal(s), žrút = smasher, conqueror) is a creative family kit for creating vision boards.

  Thanks to the kit, children understand how to have healthy ambitions, what does it mean „to have (one’s) feet on the ground“ and they will stop assuming that things would be done or bought by their parents.

  On the other hand, parents will, for at least a moment, get the opportunity to become their children’s „superheroes“ and accompany them along the way of setting up goals, overcoming obstacles, exerting themselves and achieving success through hard work.

  By the half of September, you could find more information about the project on our website.

 • Edutime

  SK: Hey hou kurzy od edutime sú kurzy pre základoškolákov. Učia veci, ktoré sú dôležité pre túto dobu, no na bežných školách vyučované nie sú.

  EN: Hey hou courses by edutime are here for elementary school students. They get skills important for this age, that unfortunately can’t get from our educational system.