SK: Online platforma zameraná na vzdelávanie stredoškolákov v praktických a občianskych témach prostredníctvom videokurzov, ktoré sú spracované atraktívnou, humornou a sviežou formou. Kurzy sú zamerané na témy, ktoré sú zanedbané na stredných školách, ale sú veľmi dôležité v „bežnom reálnom“ živote ako napr. finančná gramotnosť, kritické myslenie, hľadanie si práce, občianska angažovanosť a mnoho ďalších.


EN: An online platform dedicated to high school students in practical and civic subjects through video courses that are crafted in an attractive, humorous and fresh form. Courses focus on topics that are neglected at secondary schools but are very important in a „real life“ financial literacy, critical thinking, job search, civic engagement, and much more.