SK
DEMDIS usiluje o nachádzanie konsenzu a vzájomného porozumenia otvorenou a férovou diskusiou. Našim cieľom je znižovanie polarizácie, zvyšovanie participácie občanov na veciach verejných a agregácia názorov veľkého počtu ľudí.

EN
DEMDIS strives for finding consensus and common understanding through open and fair discussion. Our goal is to decrease polarization in society, improving public participation and aggregation of opinions.